Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů – Preambule

 • Uchováváme text, který vyplníte a odešlete. Kromě toho ještě ukládáme vaši IP adresu v případě, že odešlete komentář k některému článku.
 • Přístup k těmto údajům, které můžou obsahovat i vaše osobní údaje mohou mít i třetí strany, se kterými spolupracujeme za účelem provozu webové stránky.
 • Vaše osobní údaje se snažíme chránit a nikam je neprodáváme.
 • Máte zákonem daná práva týkající se zpracování vašich osobních údajů, a to včetně práva na přístup nebo výmaz. Vždy je možné se na nás obrátit na [email protected] a vynasnažíme se vám vyhovět.

Bližší informace naleznete v úplném textu Zásad ochrany osobních údajů:

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /dále jen „nařízení“/ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění /dále jen „zákon“/ přijímá Mgr. Michal Abaffy, IČ: 08072132, se sídlem Brno-střed, Zábrdovice, Cejl 82/58 /dále jen „správce“/ tyto Zásady ochrany osobních údajů /dále jen „zásady“/, které nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2020.

„Osobním údajem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí jakákoli informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Tyto zásady se vztahují na veškeré vztahy mezi správcem a subjekty údajů, kterými se pro účely těchto zásad rozumí zejména zákazníci, potenciální zákazníci, dodavatelé, potenciální dodavatelé správce a zájemci o zaměstnání u správce.

Správce prohlašuje, že je provozovatelem a držitelem veškerých majetkových a užívacích práv k webovému portálu Checklistuj.cz. Tyto zásady se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů správcem v souvislosti s užíváním portálu Checklistuj.cz, není-li pro konkrétní případ mezi správcem a subjektem údajů dohodnuto jinak.

 

Osobní údaje shromažďované správcem

V rámci své činnosti správce shromažďuje tyto osobní údaje za tímto účelem:

1. Distribuce produktu

V rámci této činnosti správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků v rozsahu e-mailová adresa, jméno, příjmení, příp. přezdívka. Jedná se o informace, které jsou správci sděleny ze strany zákazníka. Informace jsou využívány za účelem užívání portálu Checklistuj.cz a za účelem plnění zákonných povinností v souvislosti s obchodní činností. Tyto informace mohou být rovněž využity za účelem plnění uzavřené smlouvy a v oprávněném zájmu správce.

2. Dodání služeb externími dodavateli

V rámci své činnosti využívá správce rovněž služeb externích dodavatelů – fyzických osob – autorů. V této souvislosti správce zpracovává osobní údaje svých externích dodavatelů, je-li to nezbytné pro umožnění výkonu činnosti dodavatele. Jedná se zejména o jméno, příjmení, datum narození, adresu nebo sídlo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo a podpis. Informace jsou získávány přímo od subjektu údajů a jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a správcem a dále za účelem plnění zákonných povinností v souvislosti s obchodní činností, tj. zejména za účelem fakturace, vedení účetnictví, odvodu daní, poplatků.

3. Nabírání nových zaměstnanců a potenciálních dodavatelů

V rámci této činnosti správce zpracovává osobní údaje zájemců o zaměstnání a potenciálních nových dodavatelů, a to v rozsahu, v jakém je samy subjekty údajů poskytnou správci, kdy správce tyto údaje zpracovává z titulu svého oprávněného zájmu.

4. Zasílání aktuálních informací – newsletterů

Se souhlasem subjektu údajů je správce oprávněn zasílat subjektům údajů informace o produktech správce a o novinkách – tzv. newslettery. Newslettery umožňují zákazníkům, aby disponovali aktuálními informacemi a mohli v plném rozsahu využít služeb, které správce nabízí.  Za tímto účelem správce zpracovává jméno, příjmení, příp. přezdívku a e-mailovou adresu subjektu údajů, přičemž tyto údaje mohou být zpracovávány po dobu platnosti uděleného souhlasu. Správce v této souvislosti využívá služby MailChimp.

5.Tvorba komunity

Při komentování jednotlivých článků na portálu Checklistuj.cz dochází k ukládání IP adresy uživatele webovou stránkou. Informace jsou využívány za účelem provozu portálu Checklistuj.cz a v rámci oprávněného zájmu správce.

6. Další činnosti

Správce může v rámci své podnikatelské činnosti zpracovávat rovněž další osobní údaje, které mu subjekt údajů sám sdělí. Zpracování však může probíhat pouze je-li k němu dán právní základ a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro jaký byly osobní údaje subjektem poskytnuty.

 

Zpracovatelé

Správce není oprávněn bez výslovného souhlasu subjektu údajů využít osobní údaje k jinému účelu, než pro jaký byly tyto osobní údaje shromážděny.

Správce neprodává ani nepronajímá osobní údaje třetím osobám, ani je jinak neposkytuje jakýmkoli třetím osobám, není-li níže v těchto zásadách stanoveno jinak.

V rámci své podnikatelské činnosti správce spolupracuje se třetími osobami – externími poskytovateli služeb za účelem využití nezbytného softwarového vybavení, zajištění plnění právních povinností – zejména vedení účetnictví, za účelem vývoje produktu, prodeje produktu a marketingu. Seznam externích poskytovatelů služeb je správce připraven poskytnout na vyžádání subjektu údajů.

Všichni zpracovatelé poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky platné právní úpravy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracovatel může do zpracování zapojit i dalšího zpracovatele, ovšem pouze za předpokladu, že tento splňuje stejná opatření k ochraně osobních údajů, k jakým se zavázal ve smlouvě se správcem.

Při zpracování osobních údajů zpracovateli může dojít k předání osobních údajů do zahraničí, a to i mimo prostor Evropské unie, zejména zahraničním zpracovatelům do USA. Všechna tato předání jsou nezbytná pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem. Všichni zahraniční zpracovatelé jsou členy státu Evropské unie nebo jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí, což lze ověřit na https://www.privacyshield.gov/list. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 nařízení. S ohledem na tuto skutečnost není pro takové předání osobních údajů do třetí země zapotřebí zvláštní povolení.

 

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním tato práva:

 • Právo přístupu: subjekt údajů může kdykoli požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby. Správce má v takovém případě povinnost bezodkladně tuto informaci subjektu údajů poskytnout;
 • Právo podat stížnost: subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému orgánu pro domnělé porušení platných právních předpisů, přičemž dozorovým orgánem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 /www.uoou.cz/;
 • Právo na opravu: subjekt údajů může žádat opravu nepřesných údajů týkajících se jeho osoby;
 • Právo na výmaz: subjekt údajů má právo, aby správce bez odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány, byla-li vznesena námitka proti zpracování a neexistují-li žádné převažující důvody ke zpracování; pokud by byly osobní údaje zpracovávány protiprávně nebo pokud musí být vymazány ke splnění právní povinnosti správce stanovené platnými právními předpisy;
 • Právo na omezení zpracování: v případě, že subjekt údajů popře přesnost zpracovávaných údajů, je správce povinen omezit zpracování dotčených osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • Právo na informaci: Subjekt údajů má právo být informován o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které správce provádí a které se jej týkají;
 • Právo vznést námitku: subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu nezbytnosti zpracování za účelem oprávněného zájmu správce;
 • Právo na přenositelnost: subjekt údajů má právo osobní údaje, které se jej týkají a jež tento správci poskytl, získat ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, aniž by tomu stávající správce bránil.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat.

Na žádost poskytne správce subjektu údajů informace o přijatých opatřeních nezbytných pro naplnění práv subjektů údajů.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit písemně zasláním požadavku na adresu sídla správce, tj. Mgr. Michal Abaffy, IČ: 08072132, se sídlem Brno-střed, Zábrdovice, Cejl 82/58 nebo prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].   

Mlčelivost

Správce si je vědom důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů. Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých zpracovávaných osobních údajích. Správce není oprávněn zpřístupnit osobní údaje jakékoli třetí osobě, nestanoví-li tyto zásady jinak.

Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze prostřednictvím zaměstnanců, které zaváže k mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, v jakém tuto povinnost stanoví tyto zásady a platná právní úprava.

Technická a organizační opatření

Správce během zpracování vždy dbá na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení osobních údajů, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva svobody fyzických osob, oznámí toto porušení správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin, subjektu údajů. Současně takové porušení správce oznámí i dozorovému orgánu.

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Doba zpracování

Doba zpracování závisí na kategorii osobních údajů, jakož i na účelu, pro který je daný osobní údaj zpracováván. Vždy ovšem platí, že osobní údaje jsou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou.

 • osobní údaje související s užíváním uživatelského účtu v softwarovém řešení Checklistuj.cz budou zpracovávány po dobu, kdy bude uživatelský účet aktivní, tj. do doby, kdy dojde ať již ze strany subjektu údajů nebo správce ke smazání uživatelského účtu včetně jeho obsahu. Část osobních údajů může být uchovávána až po další 3 roky z důvodu oprávněného zájmu správce tak, aby správce byl v případě případného soudního sporu schopen unést důkazní břemeno;
 • osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů budou správcem zpracovávány až odvolání souhlasu subjektem údajů, nebo do chvíle, kdy souhlas pozbyde účinnosti, případně do chvíle, než pomine účel zpracování;
 • osobní údaje potenciálních zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů budou uchovány po nejdéle dobu 3 měsíců ode dne, kdy dojde k ukončení jednání o navázání případné spolupráce. Po tuto dobu je správce oprávněn subjekty oslovit s případnou novou nabídkou;
 • osobní údaje, které jsou správcem zpracovávány za účelem plnění právních povinností, tj. zejména za účelem vedení účetnictví, odvodu daní a poplatků apod. budou vymazány ve lhůtách stanovenými platnými právními předpisy a vnitřními předpisy správce.

 

Produktová analytika

Správce využívá rovněž službu Google Analytics provozovanou společností Google, Inc. /dále jen „Google Analytics“/. Data získaná prostřednictvím služby Google Analytics jsou využívána zejména pro statistické účely. Správce tak zjišťuje počet uživatelů, kteří navštívili webovou stránku správce. Správce však nemá možnost tímto způsobem získat konkrétní informace umožňující identifikaci uživatelů, tj. není schopen identifikovat konkrétní subjekt údajů.

Bližší informace o službě lze nalézt ve smluvních podmínkách společnosti Google Inc. dostupných na https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs. Poskytování dat lze vyloučit nainstalováním pluginu poskytovaného společností Google Inc. do prohlížeče.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce společnosti Google, Inc., a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google;
 • remarketing /zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů/;
 • rozšířené demografické přehledy /reportování anonymních demografických dat/;
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používán řetězec čísel nebo písmen, nikdy nedochází k použití osobních údajů, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

 

Aktualizace zásad

Správce si vyhrazuje právo tyto zásady pro ochrany osobních údajů změnit. Změna bude provedena zveřejněním na webových stránkách společnosti správce a je účinná do 30 dnů ode dne zveřejnění. Vedle toho se správce zavazuje zaslat všem registrovaným zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům nové aktualizované zásady ochrany osobních údajů, a to bezodkladně poté, co tyto budou správcem přijaty.