Souhlas se zpracováním osobních údajů k newsletteru

Uděluji tímto vědomý, svobodný, vážný a nepodmíněný souhlas se zpracováním osobních údajů správci: Mgr. Michal Abaffy, IČ: 08072132, se sídlem Brno-střed, Zábrdovice, Cejl 82/58 /dále jen „správce“/. Udělením souhlasu prohlašuji, že rozumím obsahu, rozsahu a níže popsaným důsledkům udělovaného souhlasu.

Souhlas je správci udělován za účelem zasílání marketingových sdělení týkajících se produktů správce, novinek a aktualizací tak, abych vždy disponoval aktuálními informacemi a mohl v plném rozsahu využít služeb, jaké správce nabízí. Souhlasím s tím, že je správce oprávněn zasílat na mou e-mailovou adresu obchodní sdělení odpovídající výše specifikovanému obsahu.

Souhlas opravňuje správce ke zpracování těchto mých osobních údajů: e-mailová adresa. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro plnění výše popsaných účelů.

Beru na vědomí svá práva:

  • Možnost udělený souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu [email protected];
  • Požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, přičemž správce má v takovém případě povinnost mi bezodkladně tuto informaci poskytnout;
  • Podat stížnost k dozorovému orgánu, přičemž dozorovým orgánem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 /www.uoou.cz/;
  • Požadovat výmaz osobních údajů v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • Požadovat opravu nepřesných údajů týkajících se mé osoby;
  • Požadovat omezení zpracování v případě, že budu mít za to, že správce zpracovává nepřesné údaje o mé osobě, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • Být informován o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které správce provádí a které se mne týkají;
  • Získat od správce osobní údaje, které se mne týkají a jež jsem správci poskytl, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci aniž by tomu stávající správce bránil.

Svá práva mohu u správce uplatnit zasláním písemného oznámení na adresu správce nebo zasláním tohoto oznámení na e-mailovou adresu [email protected].

Zpracování bude správcem prováděno jak manuálně, tak automatizovaně. Nebude však docházet k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Beru na vědomí, že správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a nepřikročil k tomuto kroku na základě vlastního rozhodnutí.

Souhlasím s tím, že správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, je-li to nezbytné pro naplnění účelu. Jedná se zejména o poskytovatele softwarového vybavení a dalších služeb. Seznam zpracovatelů je správce připraven na požádání poskytnout. Beru na vědomí, že v rámci tohoto zpřístupnění může dojít k předání mých osobních údajů do jiného státu Evropské unie, jakož i mimo Evropskou Unii, a to za podmínek daných Zásadami ochrany osobních údajů, které správce přijal.

Souhlas nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho udělení a je udělován na dobu 10 let. Správce je oprávněn zpracovávat mé údaje ve výše uvedeném rozsahu po celou dobu platnosti tohoto souhlasu.