Podmínky použití webu

Všeobecné obchodní podmínky – Preambule

Zákazníkům:
  • Veřejně dostupný obsah webu je a vždy bude zdarma. Bude-li nějaká část webu v budoucnu zpoplatněna, budete na tuto skutečnost upozorněni a dostane se k ní po dobrovolném zaplacení částky.
  • Na webu se snažíme dávat užitečné informace, ale používáte je dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu ani autoři textů nepřebírají žádnou odpovědnost za to, jak použijete informace na webu.
  • Na webové stránce jsou uveřejněna autorská díla jednotlivých autorů. Zákazník má možnost používat daná díla pro osobní i komerční potřebu, může se na ně odkazovat. Nesmí je úplatně distribuovat dále a v případě neúplatné distribuce vždy musí uvést zdroj.
Tvůrcům obsahu:
  • Bereme vás jako partnery a vždy se snažím o win-win řešení. Věříme, že komunikací skrz [email protected] nalezneme vhodné řešení každé situace. Win-win přístup čekáme také od vás a když to u někoho necítíme, ukončíme spolupráci.
  • Chápeme a podporujeme, že text můžete publikovat nejen jako službu komunitě, ale i jako marketingovou aktivitu. Máte možnost být při svých textech uvedení jako autoři i s krátkým popisem a s odkazem na svoje webové stránky.
  • Tvůrci obsahu zveřejňují svá díla zdarma, bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Odměnou tvůrcům obsahu mohou být dobrý pocit z pomoci komunitě a vlastní marketing.
  • Tvůrce obsahu vždy čestně prohlašuje, že je autorem daného textu, uvádí případné zdroje a text navrhuje zveřejnit s dobrými úmysly a cílem pomoci komunitě.
  • Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za případné způsobené škody, které vám mohou vzniknout v souvislosti s uveřejněním textu, a to ani pokud vzniknou nedopatřením nebo chybou provozovatele webu. Taktéž vy nenesete právní odpovědnost vůči čtenářům.

Více informací o právech a povinnostech uživatelů i provozovatele naleznete v úplném textu Všeobecných obchodních podmínek:  

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Mgr. Michal Abaffy, IČ: 08072132, se sídlem Brno-střed, Zábrdovice, Cejl 82/58 /dále jen „provozovatel“/ je fyzickou osobou podnikající podle českého právního řádu, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Provozovatel se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá mimo jiné provozováním portálu Checklistuj.cz, v rámci kterého nabízí třetím osobám checklisty pro osobní i profesní využití.

Jakákoli třetí osoba – ať již právnická či fyzická – využívající služeb portálu Checklistuj.cz je nadále pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek označována jako „zákazník“.

Za účelem úpravy vztahů mezi provozovatelem a jeho zákazníky vznikajícími v souvislosti s provozem portálu Checklistuj.cz, přijal provozovatel tyto všeobecné obchodní podmínky /dále jen „obchodní podmínky“/, které se vztahují na veškeré vztahy vznikající mezi provozovatelem a jeho zákazníky.

II. Licenční podmínky

Provozovatel poskytuje zákazníkům licenční oprávnění k užívání veškerých jeho checklistů dostupných prostřednictvím webové prezentace umístěné na adrese https://checklistuj.cz /dále jen „webová stránka“/. Prostřednictvím této webové stránky jsou zákazníkům nabízeny checklisty jak pracovního, tak osobního charakteru. Tyto checklisty jsou dále pro účely těchto obchodních podmínek dále označovány jako „produkty“.

Provozovatel tímto poskytuje zákazníkům licenční oprávnění k užívání produktů tak, jak jsou definovány v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek. Zákazníci jsou v rámci licence oprávněni produkty užívat pro svou osobní i profesní potřebu. Licenční oprávnění zahrnuje právo produkty užívat, rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat nebo činit součástí jiných děl.

Rozmnožováním produktu se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin produktu, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.

Rozšiřováním produktu nebo rozmnoženiny produktu se rozumí zpřístupňování produktu nebo jeho rozmnoženiny v hmotné podobě, udělení práv k produktu nebo jeho rozmnoženině, a to včetně nabízení produktu nebo rozmnoženiny za tímto účelem.

Za sdělování veřejnosti je považováno zpřístupňování produktu nebo jeho rozmnoženiny v nehmotné podobě, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

Zákazník nabyde licenční oprávnění okamžikem kliknutí na odkaz s názvem daného produktu. Tímto okamžikem také dochází k uzavření dílčí licenční smlouvy /dále jen „předmětná smlouva“/, jejímž předmětem je udělení výše popsané licence zákazníkovi.

Další distribuci kteréhokoli produktu nebo jeho části podmiňuje provozovatel tím, že třetím osobám nabývajícím podlicenční oprávnění musí být podlicence udělena ve stejném rozsahu, jaký je dán tímto bodem II. těchto obchodních podmínek. Zakazuje se úplatná distribuce produktu nebo jeho části třetím osobám, tj. distribuce za účelem dosažení zisku, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

V případě distribuce produktu nebo jeho části třetím osobám je zákazník vždy povinen uvést údaje o autorovi produktu uvedené na webové stránce a adresu webové stránky jakožto zdroje.

Licenční oprávnění popsané v tomto bodě je místně a časově neomezené. Veškeré licence poskytované na základě těchto obchodních podmínek jsou poskytovány jakožto nevýhradní.

III. Platební podmínky

Veškeré produkty jsou zákazníkům poskytovány bezúplatně nedohodnou-li se zákazník s provozovatelem pro konkrétní případ jinak. Pro vyloučení pochybností provozovatel uvádí, že zákazník není povinen hradit jakékoli zálohy.

V souvislosti se získáním oprávnění k užívání produktu provozovatele nevznikají zákazníkovi žádné zvláštní náklady na komunikaci na dálku vyjma běžných poplatků poskytovatelům telekomunikačních služeb.

Zákazníkovi v souvislosti se získáním oprávnění dle předchozí věty nevznikají ani žádné jiné další náklady.

V souvislosti s užíváním produktů provozovatele nevznikají zákazníkovi na území České republiky žádné zvláštní poplatkové, daňové ani jiné obdobné povinnosti, o kterých by provozovatel věděl.

Provozovateli nevzniká právo na zvláštní odměnu ve smyslu § 2374 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

IV. Dodání produktu

Produkt je zákazníkovi dodán bezodkladně po získání licenčního oprávnění, tj. bezodkladně po uzavření předmětné smlouvy.

Zákazník není povinen produkt použít.

V. Odpovědnost

Provozovatel prohlašuje, že obsah produktů se zakládá na jeho osobní zkušenosti nebo na osobní zkušenosti jeho spolupracovníků. Provozovatel neodpovídá za kompletnost  ani správnost jednotlivých checklistů. Provozovatel dále upozorňuje, že obsahem jeho produktů jsou pouhá doporučení nemající charakter odborné rady nebo doporučení.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s používáním jeho produktů.

V případě, že zákazník zjistí jakoukoli vadu produktu, oznámí tuto vadu na e-mailovou adresu provozovatele [email protected]. Provozovatel uplatněnou reklamaci do 30 dnů posoudí a případně sjedná nápravu upravením produktu. O způsobu vyřízení reklamace provozovatel zákazníka vyrozumí. Odpovědnost za vady se nevztahuje na produkty, do kterých bylo zasaženo jakoukoli třetí osobou nebo na produkty, které do systému dodala třetí osoba v souladu s článkem VIII. těchto obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od předmětné smlouvy kdykoli odstoupit, a to zasláním oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu: [email protected].

VII. Další práva a povinnosti

V případě, že si zákazník na webové stránce zřídí uživatelský účet, je povinen chránit přístupové údaje před ztrátou či zničením a nezpřístupnit tyto údaje jakékoli třetí osobě. V opačném případě odpovídá zákazník za veškerou újmu, která v důsledku těchto skutečností může vzniknout.

Provozovatel prohlašuje, že u veškerých produktů majících charakter autorského díla, disponuje příslušným oprávněním k užití autorského díla a jeho distribuci třetím osobám.

VIII. Checklisty tvořené třetími osobami

Provozovatel prohlašuje, že v rámci rozšiřování portfolia produktů a budování komunity umožňuje třetím osobám /dále jen „autor“/ sdílet jimi vytvořené checklisty na webové stránce.

Každá třetí osoba, která hodlá sdílet jí vytvořený checklist prostřednictvím webové stránky je povinna označit tento checklist informací o autorovi checklistu tak, aby tento dále mohl být distribuován pod jeho jménem.

Okamžikem, kdy autor požádá provozovatele o umístění svého checklistu na webovou stránku, uděluje provozovateli nevýhradní, místně a časově neomezenou licenci k užívání, rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, upravování checklistu nebo jeho začleňování do jiných děl. Provozovatel je tímto okamžikem oprávněn udělovat třetím osobám podlicence v rozsahu stanoveném v bodě II. těchto obchodních podmínek.

Je zakázáno na webovou stránku umísťovat checklisty obsahující zavádějící, klamavé nebo nepravdivé informace. Dále je zakázáno na webovou stránku umísťovat checklisty mající z pohledu právního řádu závadný obsah, zejména je zakázáno na webovou stránku umísťovat checklisty nabádající k rasové nesnášenlivosti nebo jakékoli diskriminaci, odporující právnímu řádu České republiky, podporující nebo schvalující terorismus, nabádající k páchání trestných činů nebo takové, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Každý autor odpovídá za to, že jím umístěný checklist splňuje veškeré podmínky dané těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Autor neodpovídá za kompletnost nebo správnost svého checklistu.

Autorovi nevzniká právo na další odměnu ve smyslu § 2374 občanského zákoníku.

Provozovatel není povinen poskytnutou licenci využít.

Autor má právo kdykoli provozovatele požádat o smazání svého checklistu z webové stránky a tento je povinen žádosti bezodkladně vyhovět.

Jakékoli uveřejňování checklistů prostřednictvím webové stránky podléhá těmto obchodním podmínkám.

Provozovatel bere na vědomí, že současně s umisťováním checklistů na webovou stránku bude docházet k prezentaci a schopností a znalostí jejich autorů, příp. obchodní značky využívané autorem.

IX. Závěrečná ustanovení

Před uzavřením každé předmětné smlouvy jsou zákazník i autor povinni seznámit se s aktuálními obchodními podmínkami provozovatele.

Tyto obchodní podmínky se použijí na veškeré vztahy vznikající mezi provozovatelem a jeho zákazníky i autory při výkonu podnikatelské činnosti provozovatele. Nedílnou součástí každé předmětné smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky nesjednají-li smluvní strany pro konkrétní případ jinak. Ustanovení předmětné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem nebo autorem mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V záležitostech neupravených předmětnou smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se smluvní vztah řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Uzavřením předmětné smlouvy zákazník výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání předmětné smlouvy.

Veškerá komunikace mezi provozovatelem a jeho zákazníky probíhá v českém nebo slovenském jazyce prostřednictvím kontaktních e-mailových adres provozovatele nebo prostřednictvím telefonních čísel užívaných zástupci provozovatele. Poštovní zásilky lze doručovat na adresu sídla provozovatele. Poštovní zásilka se považuje za doručenou uplynutím 7 dnů ode dne, kdy byla odesílatelem předána držiteli poštovní licence k doručení na adresu adresáta.

Provozovatel prohlašuje, že v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění přijal Zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí při veškerém zpracování osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na webové stránce provozovatele.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s podnikatelskou činností provozovatele budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem provozovatele.

Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi provozovatelem a zákazníky je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.

Pro vyloučení pochybností provozovatel uvádí, že není vázán žádným etickým ani jiným obdobným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky provozovatele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2020.

 

Michal Abaffy